برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-03-15
500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
1,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1397-03-15
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
2,250,000 ریال
3
تا تاریخ 1397-03-15
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
3,000,000 ریال
4
تا تاریخ 1397-03-15
4,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
6,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه Pension Plans and Social Security : Challenges and Reform Strategies
1397-05-28 15:30-18:30
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
دانشجویان غیر عضو انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران 1,500,000 ریال
اعضای غیر عضو انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران 3,000,000 ریال
اعضای انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران غیردانشجو 2,000,000 ریال
دانشجوی عضو انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران 1,000,000 ریال
5 Chris Dykin
خدمات
1
150,000 ریال
2
150,000 ریال