برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-03-15
500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
1,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1397-03-15
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
2,250,000 ریال
3
تا تاریخ 1397-03-15
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
3,000,000 ریال
4
تا تاریخ 1397-03-15
4,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-03-15
6,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
150,000 ریال
2
150,000 ریال