مروری بر ارزش گذاری منصفانهہ ی تعهدات بیمه ای با ترکیب رهیافت های بیم سنجی و سازگار بازاری
کد مقاله : 1018-IAC1
نویسندگان:
دیبا دارایی *1، امین حسن‌زاده2
1جنت آباد جنوبی-بلوار لاله غربی-خیابان شقایق-بن بست الهام-پلاک 5- واحد چهارم غربی
2عضو هیئت عملی گروه بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
طبق آیین‌نامه‌های جدید توانگری مالی صنعت بیمه، مانند آزمون توانگری مالی سوئیس و توانگری مالی II، شرکت‌های بیمه باید به شیوه‌ای منصفانه، دارایی‌ها و تعهداتشان را ارزش‌گذاری کنند. در این کار که مروری بر مقاله‌ی دان و همکاران (2017) است، ارزش‌گذاری منصفانه به صورتی که هم با بازار مالی و هم با رهیافت بیم‌سنجی سازگاری داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در واقع ارزش‌گذاری منصفانه‌ی مورد بررسی هم سازگار‌بازار و هم بیم‌سنجی است. ارزش‌گذاری سازگار‌بازار با شرط قیمت‌گذاری بازار محور برای هر بخش قابل حصار یک ادعا و ارزش‌گذاری بیم‌سنجی با شرط قیمت‌گذاری مدل محور برای هر ادعایی که مستقل از تحولات بازار مالی (قیمت‌های زمان یک دارایی‌ها) است، مطرح می‌شوند. در ادامه، با استفاده از محصورکننده‌ی منصفانه و ارزش‌گذاری بیم‌سنجی، ارزش‌گذاری‌های مبتنی بر حصار را بررسی می‌کنیم که بر اساس آن ابتدا یک حصار منصفانه برای بخش قابل حصار ادعا به کار می‌بریم، سپس از یک ارزش‌گذاری بیم‌سنجی برای بخش باقی‌مانده‌ی ادعا استفاده می‌کنیم و در نهایت ارزش مبتنی بر حصار ادعا برابر با مجموع قیمت حصار منصفانه‌ی بخش قابل حصار و ارزش بیم‌سنجی بخش باقی‌مانده خواهد شد، همچنین ارزش‌گذاری‌های مبتنی بر حصار محدب و حالت خاصی از آن را تحت عنوان ارزش گذاری های مبتنی بر حصار میانگین-واریانس بررسی می کنیم و در آخر، کلاس ارزش‌گذاری دو مرحله‌ای را که رابطه‌ی بسیار نزدیکی با ارزش گذاری‌های دو مرحله‌ای معرفی شده در پلسر و استاج (2014) دارند، مطالعه می‌کنیم و نشان می دهیم که سه کلاس ارزش گذاری های منصفانه، مبتنی بر حصار و دو مرحله ای معادل هستند.
کلیدواژه ها:
ارزش‌گذاری منصفانه‌ی تعهدات بیمه‌ای، ارزش‌گذاری بیم‌سنجی، ارزش‌گذاری سازگاربازار، ارزش‌گذاری مبتنی بر حصار، حصار ریسک با روش میانگین-واریانس، محصورکنند‌ه‌ی منصفانه.
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است