مدل بیمه عمر وزارت نیرو
کد مقاله : 1014-IAC1
نویسندگان:
حسن ناصری1، مستوره مرادی *2
1رییس گروه انگیزش و نظامهای بیمه ای وزارت نیرو
2تقاطع نیایش و کردستان ساختمان وزارت نیرو
چکیده مقاله:
ایجاد صندوق مکمل مستمری بازنشستگی برای سازمانها و شرکتهای امروز خصوصاً با تهدیدهایی که صندوقهای بازنشستگی پایه به دلیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی با آن روبه رو هستند امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق کاربردی یک نمونه از روشهای سیاستگذاری بمنظور پیاده سازی صندوق مکمل مستمری بازنشستگی که از سال 1391 در صنعت آب و برق برای رسیدن به یک مدل پرداخت مستمری با حق بیمه معین تدوین و اجرا شده است ارائه می گردد. این مدل، مدلی از بیمه عمر با تلفیق بیمه عمر زمانی و تمام عمر می باشد و در یک دوره ده ساله طراحی شده است تا در این دوره علاوه بر پرداخت غرامت فوت، تشکیل سرمایه قابل بازخرید انجام پذیرد به طوری که، با پرداخت 4 درصد از حقوق ماهانه مشمول کسور کارکنان به عنوان حق بیمه درصدی از آن بابت پوشش عمر زمانی با پوشش 40 برابر حقوق مشمول کسور و درصدی نیز برای تشکیل سرمایه برای فرد نسبت به سن او خواهد بود. در این مدل با افزایش تدریجی سرمایه بیمه تمام عمر، سرمایه عمر زمانی کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
مستمری معین، حق بیمه معین، بیمه تمام عمر، بیمه عمر زمانی
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است