تعیین نرخ سود تضمین بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه
کد مقاله : 1013-IAC1
نویسندگان:
زهرا برزگر *1، مهدی اولیایی2، شیما آرا3
1دانشگاه شهید بهشتی، گوه آمار
2کارشناس اکچوئری/ بیمه سامان
3مدیر اکچوئری و بیمه‌های عمر، اندوخته‌ساز و حوادث
چکیده مقاله:
قیمت‌گذاری بیمه نامه‌های عمر و تشکیل سرمایه اغلب با استفاده از جدول مرگ‌ومیر و نرخ بهره فنی (مینیمم نرخ سود تضمین) صورت می‌گیرد. متعاقبا، در پایان هر سال مالی، بیمه‌گر بسته به عملکرد سرمایه‌گذاری پرتفوی بیمه‌نامه، پاداشی به بیمه‌شده اهدا می‌کند که به اندوخته ریاضی وی اضافه می‌شود. به طور دقیق، این پاداش که سود مشارکت بیمه‌نامه نامیده می‌شود نسبتی از تفاوت سود قطعی و مینیمم سود تضمین شده می‌باشد و مقدار آن بستگی به نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری پرتفو (نرخ سود قطعی) و سهم مشارکت بیمه‌گذاران دارد. در بیمه‌نامه‌های عمر و تشکیل سرمایه، متغیر‌های قابل کنترل توسط شرکت بیمه شامل نرخ سود تضمین شده در بیمه‌نامه، سهم مشارکت بیمه‌گذاران از تفاوت سود قطعی و سود تضمین‌شده و ریسک سرمایه‌گذاری پرتفو است که به ضریب تلاطم بازار بستگی دارد. در این مقاله به تعیین نرخ سود تضمین شده (i) با ثابت نگه داشتن فاکتورهای دیگری نظیر سهم مشارکت بیمه‌گذاران (η)، ضریب تلاطم بازار (σ) و نرخ سود مرکب پیوسته سالانه در بازار (r) پرداخته می‌شود. باید توجه داشت که علاوه بر فاکتورهایی که قبلا ذکر شده، نرخ تورم هم عامل مهمی در تعیین نرخ سود تضمین شده (i) است. در مدل‌های مالی فرض می‌شود که نرخ تورم با نرخ سود سالانه در بازار ارتباط مستقیمی دارد، به طوریکه جان باتیس کلارک (1895) معتقد است نرخ سود اسمی می‌بایست متناسب با نرخ تورم تغییر‌کند. به‌بیان واضح‌تر، وی معتقد است نرخ سود رابطه‌ی مستقیم با نرخ تورم دارد و در صورت کاهش(افزایش) 2 درصدی در نرخ تورم نرخ سود اسمی نیز می‌بایست 2 درصد کاهش(افزایش) یابد(ابونوری و همکاران، 1392). اغلب پژوهش‌ها به تعیین نرخ تضمین براساس سود بانکی پرداخته‌اند، در حالیکه در این مقاله، ابتدا نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته و برآوردی برای آن بدست آمده است، در ادامه براساس نرخ تورم برآورد شده، نرخ سود بانکی و نرخ تضمین تعیین می‌شود.
کلیدواژه ها:
نرخ تضمین، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، ضریب تلاطم بازار
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است