بررسی الگوهای پرداخت بازخریدِ وابسته به ذخایر در بیمه‌ی زندگی
کد مقاله : 1012-IAC1
نویسندگان:
پریسا دنیادیده *1، امین حسن‌زاده2
1خیابان بهار شمالی خیابان موسوی پلاک 17 واحد 5
2عضو هیئت عملی گروه بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
در بیمه‌ی زندگی سنتی، حق‌بیمه و مزایا معمولاً مقادیر ثابت در شرایط بیمه‌نامه هستند. ذخایر از جمله مفاهیم مهم در بیمه‌ی زندگی است که هریک از انواع آن برای هدف خاصی استفاده می‌شود. مفهوم ذخایر در بیمه‌ی زندگی، متوسط ارزش فعلی تعهدا‌ت آتی است که بیمه‌گر به عنوان بخشی از تعهدات خود افشاء می‌کند. مزایای وابسته به ذخایر در عمل، بسیار رایج هستند. از جمله مزایای پرداختی توسط بیمه‌گر به بیمه‌گذار، مبلغ بازخرید است که در صورت انصراف به وی پرداخت می‌شود. در این مقاله، الگوهایی را برای پرداخت مبلغ بازخرید که وابستگی خطی با ذخایر دارند، بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی ذخایر و حق‌بیمه با توجه به الگوهای مبلغ بازخرید می‌پردازیم و الگوهای معرفی شده را باهم مقایسه می‌کنیم و با توجه به بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهیم که می‌توان یک محصول بیمه زندگی متنوع به بیمه‌گذاران ارائه دهیم که شرکت بیمه متحمل ریسک زیادی در اثر ارائه این محصول جدید نشود.
کلیدواژه ها:
ذخایر، بیمه‌ی زندگی، مبلغ بازخرید، مدل‌های چند وضعیتی، مدل ریزش‌های چندگانه
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است