مدیریت ریسک حوادث فاجعه آمیز در شرکت های بیمه زندگی، با استفاده از پوشش مازاد خسارت فاجعه آمیز (Cat XL)
کد مقاله : 1011-IAC1
نویسندگان:
علی صادقخانی *1، هاله فرزانه2
1تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود، پ 5
2کارشناس اکچوئری موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
چکیده مقاله:
مدیریت ریسک یک روش منطقی و سیستماتیک برای تحلیل، ارزیابی و نحوه مواجهه شرکت‌‌های بیمه با ریسک است که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا ضمن بهره‌گیری از مزایای اقتصادی، خسارت‌ها را به حداقل رسانند. در فرایند مدیریت ریسک، شناسایی ریسک و ارزیابی آن دو مرحله بسیار حائز اهمیت تلقی می شوند. امروزه اکچوئری‌ها با شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های مختلف پیش‌روی شرکت‌های بیمه و سازمان‌های مختلف، رویکردها و راه‌حل‌هایی برای مقابله با پیامدهای عدم اطمینان آتی ارائه می‌دهند. یکی از اساسی ترین ریسک هایی که هر شرکت‌ بیمه به صورت بالقوه با آن روبه‌رو است، ریسک حوادث فاجعه آمیز می باشد که ارزیابی کمّی این ریسک نیازمند محاسبه مولفه های ریسک یعنی شدت آن پیامد و احتمال رخداد است. ارزیابی صحیح ریسک حوادث فاجعه آمیز در بیمه‌های زندگی می تواند هم بر کفایت سرمایه شرکت و هم بر انتخاب پوشش اتکایی اثرگذار باشد.

در این مقاله، مدلی برای ارزیابی ریسک حوادث فاجعه آمیز در رشتۀ بیمۀ زندگی ارائه می شود که در آن با بهره گیری از پوشش مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز (Cat XL) ریسک شرکت بیمه واگذارنده محدود می گردد. در نتیجه میزان غرامتی که به واسطه حادثه فاجعه آمیز به یک شرکت بیمه زندگی تحمیل می شود، پیش بینی شده و سپس بر اساس میزان تجمیع ریسک موجود در پرتفولیو بیمه زندگی شرکت در آن منطقه جغرافیایی خاص، میزان نگهداشت خالص شرکت بیمه واگذارنده در قرارداد Cat XL برآورد شده و سپس تعداد لایه های بهینه و میزان غرامت های ناشی از حوادث فاجعه آمیز که ممکن است لایه های قرارداد مذکور را تحت تأثیر قرار دهند، مورد بررسی قرار می‌گیرد
کلیدواژه ها:
پوشش مازاد خسارت حوادث فاجعه‌آمیز، ارزیابی تجمیع ریسک، بیمۀ زندگی
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است