تحلیل مولفه های موثر در انتخاب ریسک نرخ و صدور بیمه عمر(مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران)
کد مقاله : 1005-IAC1
نویسندگان:
شرکت بیمه ای اندیشه زرین *
خیابان والی-جنب آژانس مینی بوس زرین
چکیده مقاله:
یکی از سازمان های تاثیرگذار در اقتصاد ملی، شرکت های بیمه ای هستند و هر سازمان اقتصادی نیازمند مدیریت ریسک در جهت تداوم فعالیت و کارآیی و اثربخشی هر چه پیشتر است، سازمان های بیمه گر نیازمند دسترسی به ایزارهای قدرتمند و داده کاوی مناسب هستند تا بتوانند ریسک را دریافت نموده و آن را به خوبی مدیریت کنند، نتایج ریسک می تواند از طریق روش های مختلفی از قبیل قیمت گذاری، بازاریابی و شناسایی جامعه و مشتریان هدف اعمال گردد. هدف این مقاله شناسائی عوامل موثر در انتخاب ریسک در بخش بیمه های عمر است. متغیرهای مورد سنجش تحقیق شامل: سن، جنس، وضعیت جسمانی، سابقه سلامت فرد و خانواده، شغل و حرفه، استانداردهای اخلاقی و عدالت، در ابتدا داده های مورد نیاز از کارشناسان، مدیران و نمایندگان طی یک دوره مشخص، جمع آوری شده و سپس فرایند پیش پردازش داده ها و شناسایی متغیرهای الگوریتم های مختلف طبقه بندی، روی داده های نهایی اعمال شده و نتایج این الگوریتم ها به لحاظ صحت پیش بینی با یکدیگر مقایسه شده است. درنهایت الگوریتم C5 که بالاترین میزان صحت را در پیش بینی ریسک مشتریان دارد به عنوان الگوریتم پیشنهادی به شرکت بیمه مورد مطالعه ارائه گردید. روش شناسی این پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 16 و LISREL و از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از تایید روایی ابزار پژوهش از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی، از ضریب کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی استفاده شد. کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی سوالات پرسشنامه به ترتیب 84/0 و 89/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب، شغل و حرفه، سن، سابقه سلامت فرد و خانواده بیشتریت مولفه های تاثیرگذار در نرخ و صدور بیمه های عمر قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: مدیریت ریسک، بیمه عمر، مولفه
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است