برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه Pension Plans and Social Security : Challenges and Reform Strategies
1397-05-28 15:30-18:30
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار بدون محدودیت
دانشجویان غیر عضو انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران 1,500,000 ریال
اعضای غیر عضو انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران 3,000,000 ریال
اعضای انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران غیردانشجو 2,000,000 ریال
دانشجوی عضو انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران 1,000,000 ریال
5 Chris Dykin