حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
پژوهشکده بیمه
صندوق بازنشستگی کشوری
حمایت کننده معنوی
دانشگاه شهید بهشتی
انجمن بین المللی آمارهای صنعتی و بازرگانی