شنبه 27 مرداد 1397
09:00 تا 10:30
سخنرانی
Dr Chris Daykin
سخنرانی افتتاحیه
رزومه ارائه دهنده
محل برگزاری
دانشگاه شهید بهشتی
شنبه 27 مرداد 1397
10:30 تا 11:00
سخنرانی
Dr Dimitrios Konstantinides
سخنرانی
محل برگزاری
دانشگاه شهید بهشتی
شنبه 27 مرداد 1397
11:30 تا 12:00
سخنرانی
دکتر هیربد آسا
سخنرانی
محل برگزاری
دانشگاه شهید بهشتی
شنبه 27 مرداد 1397
12:00 تا 12:30
سخنرانی
دکتر حمید آرین
سخنرانی
محل برگزاری
دانشگاه شهید بهشتی
یکشنبه 28 مرداد 1397
09:00 تا 09:30
سخنرانی
Per Eckefeldt
سخنرانی
رزومه ارائه دهنده
محل برگزاری
دانشگاه شهید بهشتی