کمیته علمی
دکتر محمد قاسم وحیدی اصل
دبیر کمیته علمی
استاد/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_vahidi_asl [at] yahoo.com
دکتر امین حسن زاده
عضو کمیته علمی
استادیار/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: am_hassanzadeh [at] sbu.ac.ir
دکتر رضا افقی
عضو کمیته علمی
استادیار/ دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: r.ofoghi [at] yahoo.com
دکتر مرتضی اعلاباف
عضو کمیته علمی
استادیار/ دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: aalabaf [at] atu.ac.ir
دکتر امیر تیمور پاینده
عضو کمیته علمی
استاد/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: amirtpayandeh [at] gmail.com
تلفن: 021-29903011
دکتر محمد ذکائی
عضو کمیته علمی
دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: zokaei [at] sbu.ac.ir
دکتر مجتبی گنجعلی
عضو کمیته علمی
استاد/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m-ganjali [at] sbu.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر امیر تیمور پاینده
دبیر اجرایی
استاد/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: amirtpayandeh [at] gmail.com
تلفن: 021-29903011
دکتر امین حسن زاده
عضو کمیته برگزاری
استادیار/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: am_hassanzadeh [at] sbu.ac.ir
دکتر شیرین شعاعی
عضو کمیته برگزاری
استادیار/ دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: sh_shoaee [at] sbu.ac.ir​
دکتر رحیم محمودوند
عضو کمیته برگزاری
استادیار/ دانشگاه بوعلی همدان
پست الکترونیکی: r.mahmodvand [at] gmail.com
دکتر مریم تیموریان
عضو کمیته برگزاری
استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: teimorymar [at] gmail.com
دکتر قباد برمال زن
عضو کمیته برگزاری
استادیار/ دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: ghbarmalzan [at] uoz.ac.ir
فرزین حاجتی
عضو کمیته برگزاری
بیمه مرکزی ایران
پست الکترونیکی: farzinhadi84 [at] yahoo.com
هاله فرزانه
عضو کمیته برگزاری
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
پست الکترونیکی: myf5135 [at] gmail.com
خشایار تشت زر
عضو کمیته برگزاری
شرکت بیمه
پست الکترونیکی: khashayar97 [at] gmail.com
دکتر لیلی نیاکان
عضو کمیته برگزاری
سرپرست گروه پژوهشی بیمه های اشخاص
پست الکترونیکی: info [at] irc.ac.ir