فرمت نگارش مقاله

1. اصیل بودن چکیده مبسوط، پیش‌فرض کمیته علمی برای بررسی آن است.

2. آیین نگارش زبان فارسی یا انگلیسی به‌طور کامل رعایت شود.

3. چکیده‌ مبسوط باید شامل تعریف مساله، روش و رویکرد نویسنده‌(گان) برای حل آن و نتایج به‌دست آمده باشد. 

4. چکیده مبسوط باید شامل عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان)، آدرس نویسندگان، کلید واژه‌های فارسی باشد. 

5. تعداد صفحات چکیده 2 صفحه باشد.

6. فایل با فرمت PDF ارسال شود.

7. چکیده مبسوط در 2 نسخۀ با نام و بی نام ارسال گردد.

مهم: در انتخاب محور موضوعی دقت لازم صورت گیرد. این موضوع بررسی را تسهیل خواهد کرد.  همچنین از اجرای بدون خطای ارسال فایل و دریافت ایمیل تاییدیه مطمئن شوید.