درباره کنفرانس


 

گسترش انواع بیمه‌های بازرگانی، بحران در صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات موجود در موسسه‌های مالی و اعتباری نیازمند استفاده از روش‌های مدرن برای تحلیل و بهبود آنهاست. نخستین کنفرانس بیم‌سنجی ایران که توسط انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران و با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، سعی دارد مجالی برای بحث و تبادل نظر بین ذی نفعان و پژوهشگران این حوزه‌ها فراهم کند.